1. Арнайы пәндер циклдік әдістемелік комиссиясының төрайымы Алимджанова Гульнара Сапаровна, жалпы білім беру пәндері циклдік әдістемелік комиссиясының төрайымы Тлеулиева Гульнара Тукеновна, гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық пәндер циклдік әдістемелік комиссиясының төрайымы Джебекова қымбат Тохтаровна әзірлеген
  «Алматы қаласы Туризм және қонақжайлылық индустриясы колледжі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны әдістемелік кеңесінің шешімімен талқыланды және мақұлданды»

  Осы ереже директордың рұқсатынсыз толық немесе ішінара қайта шығарылмайды, көбейтілмейді және үшінші тараптарға берілмейді.

  Жалпы ережелер
  Осы Ереже Алматы қаласы Білім басқармасының «туризм және қонақжайлылық индустриясы колледжі, Алматы қаласы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының сапа менеджменті жүйесіндегі циклдік әдістемелік комиссияның (бұдан әрі-Колледж) мақсаттарын, міндеттерін, функцияларын, құқықтары мен жауапкершілігін айқындайды.
  Циклдік әдістемелік Комиссия (бұдан әрі-ЦӘК) колледждің күндізгі және сырттай бөлімдерінде жұмыс жүргізетін ұқсас оқу пәндерінің бір циклінің педагогикалық қызметкерлерінің бірлестігі болып табылады.
  АМО колледж директорының бұйрығымен құрылады, қайта құрылады және таратылады.
  ЦӘК атауын, мүшелердің кәсіби құрамын, оған бекітілген пәндер тізбесін (Ф.07. 5-02) колледж директоры оқу жылына белгілейді.
  АМО-ның сандық құрамы күндізгі және сырттай бөлімде жұмыс істейтін, оның ішінде қоса атқару бойынша жұмыс істейтін 5 (бес) оқытушыдан кем болмауы тиіс.
  АМО-ны тікелей басқаруды оқытушылар арасынан колледж директорының бұйрығымен тағайындалған төраға жүзеге асырады.
  Колледждің барлық АМО жұмысына жалпы басшылықты директордың ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасары жүзеге асырады.
  ЦӘК төрағасының жоғары білімі, педагогикалық лауазымдарда немесе мамандығы бойынша кемінде 5 жыл жұмыс өтілі болуы тиіс.
  ЦӘК төрағасы мен мүшелері басшылыққа алуы тиіс:
  Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында;
  Колледж жарғысы, ішкі еңбек тәртібі ережелері;
  директордың, директордың ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасарының және директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарының бұйрықтары мен өкімдері;
  колледждің стратегиялық даму жоспары, колледждің оқу жылына арналған кешенді жұмыс жоспары;
  колледждің СМЖ ішкі құжаттамасымен;
  қатаң есептегі құжаттармен жұмыс істеу қағидалары, оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидалары;
  осы Ережемен реттеледі.

  2. Нормативтік сілтемелер

  1. Осы Ережеде мынадай құжаттарға сілтемелер пайдаланылды:

  1) Қазақстан Республикасының 2007.07.27 N 319-III Заңы
  «Білім туралы»;

  2) «Техникалық және кәсіптік білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 130 Қаулысы; »;

  3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 1570 Қаулысы мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың үлгілік қағидалары;

  4) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 29 қарашадағы N 583 Бұйрығы (2008 жылғы 21 мамырдағы N 287 өзгеріс)

  «Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру ережесін бекіту туралы»»;

  5) «әдістемелік (оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік) кеңес қызметінің үлгілік қағидаларын және оны сайлау тәртібін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м. а. 2007 жылғы 21 желтоқсандағы № 644 Бұйрығы»;

  6) «педагог қызметкерлерді аттестаттау ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 9 сәуірдегі № 181 Бұйрығы. »;

  7) «жаратылыстану-математика циклы пәндері бойынша Президенттік олимпиаданы, жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарын, орындаушылардың республикалық конкурстары мен кәсіби шеберлік конкурстарын ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 13 наурыздағы № 99 Бұйрығы. »

  8) «оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендер мен оқу-әдістемелік құралдарды дайындау, сараптау, сынақтан өткізу және мониторинг жүргізу, басып шығару жөніндегі жұмысты ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 24 шілдедегі № 344 Бұйрығы. »;

  9) «Білім және ғылым саласындағы азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын, сондай-ақ Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында лауазымдарды атқаратын педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдарды аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2013 жылғы 07 тамыздағы»;

  10) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты ;

  11) ҚР СТ ИСО 9001-2009 Сапа Менеджменті Жүйесі. Талаптар;

  12) ст СМЖ ВТШ-К 02-2012 «құжаттаманы басқару» құжатталған рәсімі»;

  2. Осы Ереже АМО қызметінде жазба нысандарын қолдануға қойылатын талаптарды белгілейді

  1)»Инновациялық және әдістемелік жұмыс»КИТИГ-07-2014 КП процесінде қолданылатын біріздендірілген жазба нысандарының альбомы.

  3. Терминдер, анықтамалар және қысқартулар

  3. Осы Ережеде мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады:

  1) Техникалық және кәсіптік білім беру-қоғамдық пайдалы кәсіптік қызметтің барлық негізгі түрлері бойынша техникалық және қызмет көрсету еңбегінің білікті мамандарын даярлауға бағытталған білім беру жүйесінің құрамдас бөлігі;

  2) білім берудің оқу бағдарламасы-мемлекеттік білім беру стандарттары негізінде әзірленетін, техникалық және қызмет көрсету еңбегі кадрларын даярлаудың мазмұнын айқындайтын құжат;

  3) кәсіптік оқу бағдарламасы-нақты кәсіп немесе мамандық бойынша техникалық және кәсіптік білімнің мазмұнын айқындайтын құжат;

  4) кәсіптер мен мамандықтардың тізбесі-оқытудың неғұрлым жалпы параметрлерін: кәсіптік біліктілік деңгейін, базалық білімге байланысты оқыту мерзімдерін айқындайтын кәсіптер мен мамандықтардың жүйеленген тізілімі;

  5) цикл – бір білім беру бағытындағы оқу пәндерінің жиынтығы;

  6) Оқытудың нормативтік мерзімі-оқытудың нақты нысаны (күндізгі, кешкі, сырттай) бойынша кәсіптік оқу бағдарламасын меңгеру мерзімі);

  7) біліктілік – нақты кәсіп пен мамандық бойынша белгілі бір қызмет түрін құзыретті орындауға даярлықтың түрі мен деңгейі;

  4. Осы Ережеде мынадай қысқартулар пайдаланылады:

  1) МЖМБС – білім берудің мемлекеттік білім беру стандарты;

  2) ОЖЖ-жұмыс оқу жоспары;

  3) ТжКБ – техникалық және кәсіптік білім беру;

  4) СМЖ – сапа менеджменті жүйесі

  5) ЦӘК – циклдік әдістемелік Комиссия

  6) ОӘК-оқу-әдістемелік кешен

  7) Колледж-Туризм индустриясы және қонақжайлылық колледжі

  4. Мақсаты мен міндеттері

  5. ЦӘК мақсаттары:

  оқу-әдістемелік үдерістің сапасын қамтамасыз ету;
  мамандықтар бойынша техникалық және кәсіптік білім беру саласындағы МЖБС сәйкестігіне оқу пәндерін әдістемелік қамтамасыз ету;
  мамандарды даярлау сапасын, олардың еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін жақсартуға бағытталған педагог қызметкерлердің кәсіби деңгейін жетілдіру.

  6. ЦӘК міндеттері:

  білім беру процесін іске асыруды оқу-әдістемелік қамтамасыз ету;
  білім беру процесінің жаңа технологияларын, әдістерін, құралдары мен нысандарын енгізу және қолданыстағыларын жетілдіру;
  педагогтың шығармашылық ойлауын дамыту, педагог қызметкерлердің біліктілігі мен кәсіби шеберлігін арттыруды қамтамасыз ету, педагогикалық құрамның ғылыми-әдістемелік әлеуетін жетілдіру;
  озық тәжірибені зерделеу және тарату, жас оқытушыларға педагогикалық шеберлікті меңгеруге көмек көрсету; АМО оқытушыларының кәсіби деңгейін арттыру.
  Функциялары

  7.АМО келесі функцияларды орындайды:

  оқу жоспарларын, оқу жұмыс бағдарламаларын, өндірістік практика бағдарламаларын, күнтізбелік-тақырыптық және сабақ жоспарларын әзірлеу және сараптау, келісу және талқылау;
  курстық, зертханалық жұмыстар мен практикалық сабақтардың тақырыптары мен мазмұнын келісу және талқылау (Ф.07. 5-16), (ф.07. 5-17);
  пәндердің жекелеген тақырыптары мен бөлімдерін зерделеу, зертханалық және практикалық жұмыстарды, курстық жұмыстарды орындау, студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру бойынша әдістемелік құралдарды, ұсынымдарды, нұсқауларды келісу және талқылау;
  оқыту технологиясын анықтау (оқытудың құралдары мен әдістерін, инновациялық педагогикалық технологияларды таңдау);
  студенттерді аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу (аттестаттау нысаны мен шарттарын анықтау, жекелеген пәндер бойынша студенттердің білімі мен іскерлігін бағалауға қойылатын бірыңғай талаптарды әзірлеу, емтихан материалдарының мазмұнын әзірлеу: билеттер, бақылау және сынақ жұмыстары, тесттер және басқа материалдар);
  оқытушылардың әдістемелік және кәсіби шеберлігін жетілдіру, олардың кәсіби білімдерін толықтыру, жаңа бастаған оқытушыларға көмек көрсету (Ф. 07. 5-5), (ф.07. 5-13);
  практикалық, семинарлық, зертханалық, теориялық және т. б. сабақ түрлеріне қатысу арқылы цикл пәндерін оқыту сапасын бақылауды қамтамасыз ету (Ф.07. 5-07), (Ф.07. 5-08), (ф.07. 5-11);
  пәндер бойынша олимпиадаларды, пәндік апталарды, кәсіби шеберлік конкурстарын, студенттердің ғылыми қызметін ұйымдастыруға қатысады (Ф.07. 5-06), (ф.07. 5-19);
  оқу-әдістемелік кешендерді, оқулықтарды, пәндік-бағдарламалық құралдарды, оқу құралдарын, сандық білім беру ресурстарын әзірлеу бойынша инженерлік-педагогикалық қызметкерлердің жұмысын ұйымдастыруға қатысады;