БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

Коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорын

«Туризм және қонақжайлылық индустриясы колледжі»

Алматы қаласы білім басқармасының

 

САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕСІ

ЕРЕЖЕ

оқу бөлімі туралы

ПП КИТиГ-01-2014

1 басылым

АЛМАТЫ, 2014

Алғы сөз

 

Оқу бөлімдерінің меңгерушілері әзірлеген: Темирбекова Айжан Болатовна, Шайбасова Клара Бекишовна
«Алматы қаласы Туризм және қонақжайлылық индустриясы колледжі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны әдістемелік кеңесінің ____ _______________ 20____ хаттама №_____.

 

Осы ереже директордың рұқсатынсыз толық немесе ішінара қайта шығарылмайды, көбейтілмейді және үшінші тараптарға берілмейді.

Мазмұны

1

 

Жалпы ережелер .………………………………………………

 

4

 


2

 

Нормативтік сілтемелер ……………………………………………

 

4

 


3

 

Терминдер, анықтамалар және қысқартулар ……………………… …

 

5

 


4

 

Мақсаттары мен міндеттері…………………………………………………….

 

6

 


5

 

Бөлімшенің жұмыс тәртібі…………………………………

 

7

 


6

 

Әзірлеу және өзгерістер енгізу тәртібі……………………

 

9

 


7

 

Құпиялылық……………………………………………

 

9

 

 

 


Өзгерістерді тіркеу парағы……………………………………

 

10

 

 

 


Танысу парағы……………………………………………….

 

11

 

1. Жалпы ережелер

1. Осы Ереже Алматы қаласы Білім басқармасының «туризм және қонақжайлылық индустриясы колледжі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының (бұдан әрі – Колледж) сапа менеджменті жүйесіндегі оқу бөлімшесінің (бұдан әрі – СМЖ) ұйымдастыру, жоспарлау және қызмет тәртібін регламенттейді.

2. Оқу бөлімі колледждің құрылымдық бөлімшесі болып табылады, онда бір немесе бірнеше мамандық бойынша өндірістен қол үзіп, облыстық немесе республикалық бюджет қаражаты есебінен, сондай-ақ оқу құнын төлей отырып, шарт негізінде базалық және жоғары деңгейдегі орта кәсіптік білім беру мамандарын даярлау жүзеге асырылады.

3. Колледждің оқу бөлімдері колледж директорының бұйрығымен ашылады, қайта құрылады және таратылады.

4. Оқу бөлімдері бір немесе бірнеше ұқсас мамандықтар бойынша 150 студент болған жағдайда ашылады (Ф.04.3-02).

5. Бөлім студенттерінің контингенті колледж директорының бұйрығымен құрылады.

6. Бөлімшені басқаруды жоғары білімі (бөлімше бейіні бойынша) және кемінде 5 жыл педагогикалық жұмыс тәжірибесі бар қызметкерлер қатарынан колледж директоры тағайындайтын бөлімше меңгерушісі жүзеге асырады.

7. Бөлімше жұмысы директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарымен келісілген оқу жылына арналған бөлімшенің жұмыс жоспарымен ұйымдастырылады (Ф.04.3-01).

8. Өзара іс-қимыл тәртібі оқу жылына әзірленген және колледж директоры бекіткен функционалдық міндеттермен, жұмыс жоспарларымен анықталады.

2. Нормативтік сілтемелер

9. Осы Ережеде мынадай құжаттардың сілтемелері пайдаланылды:

1) Қазақстан Республикасының 2007.07.27 N 319-III Заңы
«Білім туралы»;

2) «Техникалық және кәсіптік білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 130 Қаулысы; »;

3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 1570 Қаулысы мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың үлгілік қағидалары;

4) » білім алушыларды білім беру ұйымдарының үлгілері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидалары «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы» 19 » қаңтардағы № 110 Қаулысы»;

5) «білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттауды және аккредиттеуді ұйымдастыру және өткізу жөніндегі нормативтік құқықтық актілерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м. а. 2008 жылғы 5 наурыздағы №109 бұйрығы»;

6) «білім туралы құжаттарды ресімдеу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 21 қарашадағы № 565 бұйрығы»;

7) 2007 жылғы 23 қазандағы «білім беру қызметінде білім беру ұйымдары пайдаланатын қатаң есептілік құжаттарының нысанын бекіту туралы» Білім және ғылым министрінің № 502 бұйрығы;

8) «техникалық, кәсіптік және жоғары білім беретін оқу орындарын күтіп-ұстауға, пайдалануға және оқыту жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар «санитариялық қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы № 594 Бұйрығы. »;

9) бөлімше мамандықтары бойынша Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты;

10. Осы Ереже бөлімше қызметінде жазба нысандарын қолдануға қойылатын талаптарды белгілейді

1) «бөлім меңгерушісінің жазба нысандарының альбомы»СМЖ процесінде қолданылатын біріздендірілген жазба нысандарының альбомы.

3. Терминдер, анықтамалар және қысқартулар

11. Осы Ережеде мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады:

1) Техникалық және кәсіптік білім беру-қоғамдық пайдалы кәсіптік қызметтің барлық негізгі түрлері бойынша техникалық және қызмет көрсету еңбегінің білікті мамандарын даярлауға бағытталған білім беру жүйесінің құрамдас бөлігі;

2) білім берудің оқу бағдарламасы-мемлекеттік білім беру стандарттары негізінде әзірленетін, техникалық және қызмет көрсету еңбегі кадрларын даярлаудың мазмұнын айқындайтын құжат;

3) кәсіптік оқу бағдарламасы-нақты кәсіп немесе мамандық бойынша техникалық және кәсіптік білімнің мазмұнын айқындайтын құжат;

4) кәсіптер мен мамандықтардың тізбесі-оқытудың неғұрлым жалпы параметрлерін: кәсіптік біліктілік деңгейін, базалық білімге байланысты оқыту мерзімдерін айқындайтын кәсіптер мен мамандықтардың жүйеленген тізілімі;

5) оқу жоспарының моделі – Кәсіптік оқыту мазмұнының негізгі инвариантты құрылымдық компоненттерін көрсететін оқу жоспарын ұсыну нысаны;

6) үлгілік оқу жоспары – техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы пәндердің тізбесі мен көлемін, оларды зерделеу тәртібін және кәсіптер мен мамандықтарға, біліктіліктерге, оқу мерзімдеріне қатысты бақылау нысандарын белгілейтін негізгі құжат;

7) оқу жұмыс жоспары-үлгілік оқу жоспарлары негізінде әзірленетін, оқу пәндерінің тізбесі мен көлемін, оқытуды ұйымдастырудың, білім алушылардың білімі мен іскерлігін бақылаудың жүйелілігін, қарқындылығы мен негізгі нысандарын регламенттейтін, оқу орны бекітетін құжат;

8) цикл – бір білім беру бағытындағы оқу пәндерінің жиынтығы;

9) Оқытудың нормативтік мерзімі-оқытудың нақты нысаны (күндізгі, кешкі, сырттай) бойынша кәсіптік оқу бағдарламасын меңгеру мерзімі);

10) біліктілік – нақты кәсіп пен мамандық бойынша белгілі бір қызмет түрін құзыретті орындауға даярлықтың түрі мен деңгейі;

11) емтихан ведомосы-аралық аттестаттау қорытындылары бойынша топ студенттерінің үлгерімін көрсететін құжат;

12) жиынтық семестрлік ведомость – аралық аттестаттау қорытындысы бойынша топ студенттерінің үлгерімі мен сабаққа қатысуын көрсететін құжат.

12. Осы Ережеде мынадай қысқартулар пайдаланылады:

1) МЖМБС – білім берудің мемлекеттік білім беру стандарты;

2) ОЖЖ-жұмыс оқу жоспары;

3) ТжКБ – техникалық және кәсіптік білім беру;

4) СМЖ – сапа менеджменті жүйесі

4. Мақсаты мен міндеттері

13. Оқу бөлімінің мақсаттары:

1) кәсіпорындар үшін базалық даярлаудың бәсекеге қабілетті ТжКБ мамандарын даярлау;

2) оқу бөлімінің білім беру қызметі МЖМБС талаптарына сәйкес жалпы және кәсіби құзыреттерді қалыптастыру үшін студенттерге қажетті жағдай жасауға бағытталған;

3) құзыреттілік тәсіл және ғылымның, практиканың даму үрдістеріне және нарық сұраныстарының өзгеруіне, жаңа білім беру бағдарламалары мен технологияларды пайдалануға сәйкес олардың номенклатурасын кеңейту негізінде білім беру қызметтерінің мазмұнын үздіксіз шығармашылық жетілдіру;

14. Оқу бөлімінің міндеттері:

1) білім беру процесіне құзыреттіліктерге және басқа да инновациялық технологияларға негізделген ақпараттық-коммуникациялық, жеке тұлғаға бағдарланған, модульдік технологияларды енгізу;

2) білім беру процесінің барлық кезеңдерінде оқыту сапасын бақылауды әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру;

3) оқу процесін регламенттейтін нормативтік-әдістемелік құжаттаманы үнемі жетілдіру;

4) оқу процесін ұйымдастыру мәселелері бойынша колледж бөлімшелерімен өзара іс-қимыл жасау.

5. Бөлімшенің жұмыс тәртібі

15. Бөлімше меңгерушісі мынадай функцияларды жүзеге асырады::

1) бөлімшедегі оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру және басқару;

2) «Техникалық және кәсіптік білім беру» Қазақстан Республикасының МЖБС талаптарының, мамандықтар бойынша жұмыс оқу жоспарларының, пәндер бойынша жұмыс оқу бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз ету;

3) оқытушылардың бөлімшедегі оқу сабақтарының кестесін сақтауын, сабақтардың уақтылы басталуы мен аяқталуын бақылауды жүзеге асыру;

4) кафедрадағы студенттердің үлгерімі мен сабаққа қатысуын, кураторлардың үлгерімі мен сабаққа қатысуы бойынша мәліметтерді уақытылы тапсыруын бақылау және есепке алуды жүзеге асыру (Ф 04.3-03, Ф 04.3-04, Ф.04.3-05, Ф.04.3-06, Ф.04.3-07, Ф. 04.3-08 Ф. 04. 3-09, Ф. 04. 3-10, Ф. 04. 3-11, Ф. 04. 3-12);

5) бөлім отырыстарын (Ф.04.3-13) ата-аналар жиналыстарын (Ф. 04. 3-14), бөлім студенттерінің жалпы жиналыстарын, оқу топтарын ұйымдастыру және өткізу;

6) жылдық және статистикалық есептерді жасау, лицензиялау, аттестаттау, аккредиттеу, педагогикалық кеңестер, әдістемелік кеңестер, кеңестер жасау үшін бөлім бойынша деректерді дайындауды жүзеге асыру;

7) колледждің СМЖ жазба нысандарының тізіліміне сәйкес бөлімшеде құжаттама жүргізуді жүзеге асыру;

8) стипендиялық комиссияның жұмысына қатысу (КИТиГ-14 ӨК, Ф.04. 3-15);